Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych

  Informujemy, że w dniu 15 lutego 2013r. zostały podpisane z Wykonawcami umowy na prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych".

   Nasza szkoła znalazła się wśród szkół podstawowych Rzeszowa, które biorą udział w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III rzeszowskich szkół podstawowych". Projekt ten realizowany jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszów, a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i ich możliwości.
   Zespół ds Diagnozy klas I - III, w skład którego wchodzą wychowawcy kl. I- III oraz pedagog szkolny dokonali diagnozy uczniów pod względem ich potrzeb edukacyjnych. W wyniku tej diagnozy wybrano dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z trudnościami w opanowaniu umiejętnosci matematycznych. Uczniowie ci wezmą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu. Zajęcia będą się odbywać w 3 grupach w roku szkolnym 2012/2013. Do współpracy zaproszeni też będą rodzice wybranych dzieci. Zostaną oni zapoznani z regulaminem projektu, a warunkiem udziału ich dzieci w zajęciach będzie wyrażenie pisemnej zgody.

   W Szkole Podstawowej nr 9 w ramach projektu planowane są następujące typy zajęć:
1) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją;
2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
   Mamy nadzieję, że zajęcia pomogą uczniom z problemami edukacyjnymi i będą wsparciem w ich rozwoju.


Nowy Regulamin uczestnictwa w projekcie  .pdf

   Informujemy również, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa (Biuletyn Informacji Publiczej) w dniu 6 lutego 2013r. ukazało się Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  na: Wykonanie dla Zamawiającego zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, w ramach projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WNDPOKL.09.01.02-18-149/11 pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I -III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Dzialanie 9.1, Poddzialanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego".

Wybrano oferty następujących firm:

1. Fundacja na rzecz pomocy społecznej "PROMYK", ul. Św. Marcina 77a, 35-330 Rzeszów:

Część I – zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją;
Część II – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
Część III – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
Część VI – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.

2. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków:

Część IV – zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
Część V – zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Informacja o projekcie  .pdf 94 KB
Regulamin   .pdf 621 KB

     
  
Człowiek - najlepsza inwestycja
Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych
numer projektu: WND-POKL.09.01.02-18-149/11
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013
 
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów.
Jednostka Realizująca Projekt: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
Wartość projektu: 1 923 051,47 PLN
Kwota dofinansowania: 1 923 051,47 PLN
Okres realizacji: 01.08.2011 r. – 30.07.2013 r.

Opis projektu:


   Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III z 24 szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Miasto Rzeszów dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I ─ III rzeszowskich szkół podstawowych w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewnienia odpowiedniej jakości nauki. Wśród problemów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Rzeszowa pozostaje zapewnienie możliwości wyrównania szans edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności uczniów i uczennic szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.


Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje:
1.    Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I – III:
    a)    zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
    b)    zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
    c)    gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
    d)    zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
    e)    zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
    f)    zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.
2.    Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:
1.    Poprawy umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania.
2.    Poprawy sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych.
3.    Rozwijania umiejętności radzenia sobie z uczuciami i stresem oraz asertywności.
4.    Zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała.
5.    Zniwelowania lub/i wyeliminowania wad wymowy uczniów.


Stan realizacji projektu:

ROK 2011

W dniu 28 lipca Gmina Miasto Rzeszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

W dniu 3 sierpnia Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


W dniu 21 września podpisano umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Gminą Miasto Rzeszów.


We wrześniu w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w roku szkolnym do klas I oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w 2010 roku potrzebują jeszcze wsparcia.
Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora każdej z 24 szkół podstawowych.

Zarządzeniem Nr VI/335/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 października 2011 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.


28 października zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców do przeprowadzenia zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów w 24 rzeszowskich szkołach podstawowych.


W listopadzie została zakończona rekrutacja uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych biorących udział w projekcie. Zespół nauczycieli z każdej szkoły podstawowej, powołany przez dyrektora, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, utworzył listę podstawową i rezerwową uczestników projektu.


30 listopada został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu.


1 grudnia został rozstrzygnięty przetarg na realizację zajęć dodatkowych. Wyłoniono firmę NZOZ PODKARPACKIE Centrum Logopedyczne ,,GADUŁA” S.C. do przeprowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją; zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu podstawowych umiejętności matematycznych, zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz firmę Fundacja na rzecz pomocy społecznej ,,PROMYK” do przeprowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych.


W drugiej połowie grudnia rozpoczęła się realizacja zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu.


23 grudnia został ogłoszony przetarg na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu.


ROK 2012

27 stycznia ponownie został ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne, Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej i Część III Pozostałe pomoce dydaktyczne.

28 lutego zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, stolika pod projektor i oprogramowania w ramach projektu. W marcu została podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą.


W terminie do 17 kwietnia dostarczono do 24 szkół podstawowych objętych projektem ww. sprzęt i oprogramowanie.


18 kwietnia zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.


25 kwietnia został ponownie ogłoszony przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.


28 maja zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych: Część I Pomoce dydaktyczne – książki i gry edukacyjne oraz Część II Pozostałe pomoce dydaktyczne.


W terminie do 1 czerwca dostarczono do szkół podstawowych objętych projektem pomoce dydaktyczne – Część II Pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej.


15 czerwca zostały zakończone zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne realizowane w ramach projektu.


Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. projekt pn.: ,,Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych” będzie kontynuowany w roku szkolnym 2012/2013.


W lipcu została podpisana umowa z wykonawcą na dostarczenie ww. pomocy dydaktycznych.


Zarządzeniem Nr VI/762/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. został ustalony Regulamin uczestnictwa w projekcie.


W terminie do końca października w szkołach podstawowych została przeprowadzona diagnoza oraz rekrutacja uczniów na zajęcia do projektu. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli powołany przez dyrektorów każdej z 24 szkół podstawowych. Ww. zespół odpowiedzialny jest za opracowanie i wdrożenie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III. Do Biura Projektu zostały również przekazane listy podstawowe oraz listy rezerwowe uczestników projektu.


Aktualnie w Biurze Projektu przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy do przeprowadzenia zajęć w roku szkolnym 2012/2013.


Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach  I -III rzeszowskich szkół podstawowych"
Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. Projekt objął wsparciem 41 uczniów i uczennic naszej szkoły. Analiza ocen opisowych oraz opinii o uczniach przygotowanych przez prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas pokazała, że założone cele i wskaźniki zostały osiągnięte.
   Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli:
ogółem
 liczba
 uczniów
 objętych
 wsparciem
 w ramach
 projektu
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 w tym także zagrożonych dysleksją
Zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych
liczba uczniów na zajęciach liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik liczba uczniów na zajęciach liczba uczniów, którzy osiągnęli wskaźnik
41 19 18 22 20

  Dodatkowo baza dydaktyczna szkoły została doposażona w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych